Metoda

Na warsztatach i sesjach pracujemy metodami Psychologii Procesu (inaczej Psychologia Zorientowana na Proces, praca ze śniącym ciałem praca z procesem, POP) została stworzona przez Arnolda Mindella - fizyka, psychologa, analityka jungowskiego. Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i grupowej przemiany. Jest jednocześnie filozofią, metodą psychoterapeutyczną , metodą wspierającą rozwój jednostek i organizacji oraz metodą pracy z problemami społecznymi.

Terapia par, małżeństw i rodzin

Zarówno związki jak i rodziny rozwijają się poprzez pojawiające się co pewien czas kryzysy. Jeżeli kryzys taki nie zostanie twórczo wykorzystany, to zamiast przyczynić się do przemiany i rozwoju, może przerodzić się w chroniczne napięcie wyniszczające związek czy rodzinę. Partnerzy w związku czy członkowie rodziny mają wtedy poczucie, że kłócą się wciąż o to samo, emocje eskalują i przyczyniają się do coraz większej frustracji i wzajemnych pretensji, a z czasem rezygnacji i wycofania. Sesje terapii małżeńskiej, czy rodzinnej pomagają szybciej i bardziej twórczo przejść przez okresy kryzysu, a także wydostać się ze stagnacji.

Na sesjach terapii par i małżeństw uwzględniamy różne poziomy, z których mogą wynikać trudności relacyjne:

Mit relacji to wspólna historia, to ‘powód’ dla którego dwoje ludzi się łączy. Dostarcza jej energii, jest paliwem dzięki któremu dwoje ludzi odczuwa potrzebę i chęć bycia i tworzenia czegoś razem. Żeby mit się urzeczywistnił potrzebna jest świadoma decyzja podejmowana co dzień, o tym, że dwoje ludzi właśnie w tą relację chce inwestować energię – dzięki temu związek nabiera realnych kształtów – decydujemy się spędzać razem czas, poznawać siebie nawzajem, wspierać się, mieć’ wspólne sprawy’ czy zamieszkać razem.

Aby kreować wspólną przestrzeń psychologiczną, emocjonalną i tą praktyczną potrzebna jest dobra komunikacja. Dzięki niej rozmowy przynoszą szybsze efekty, a konflikty mogą stać się przeżyciem, które w twórczy sposób wzbogaci związek.

Ponadto trudności jakie pojawiają się między dwojgiem osób, mogą wynikać z szerszego kontekstu rodzinnego, kulturowego czy społecznego, w którym para jest zanurzona. Ma to znaczenie na przykład w przypadku związków osób pochodzących z różnych kultur czy narodowości, osób których dzieli duża różnica wieku, par które decydują się nie mieć dzieci, czy związków homoseksualnych.

Sesje polegają na rozmowie, w trakcie której terapeuci dbają o dobrą komunikację, pomagają wyrazić uczucia oraz wypowiedzieć poglądy, które są trudne, a także dopełnić przekaz wydobywając jego nieświadome aspekty.

Na sesjach można negocjować, próbować różnych nowych rozwiązań i ról. Terapeuci często odgrywają te nowe style zachowania, tak by partnerzy mogli im się przyjrzeć i znaleźć dla siebie nowe wzorce i rozwiązań.

Praca z dziećmi

Psychologia Procesu w pracy z dziećmi daje zupełnie unikalne spojrzenie na rozwój dziecka, relację dziecka z rodzicami, na cały system rodzinny oraz pojawiające się w nim wyzwania, a także na ideę wychowania w przedszkolach i szkołach.

Pozwala pracować nad:

- Wspieraniem dziecka (i każdego członka rodziny) w jego jak najpełniejszym rozwoju, realizowaniu swojego potencjału i byciu w pełni sobą.

- Trudnościami i kryzysami rozwojowymi – pozwala doświadczyć jak każdy problem niesie w sobie rozwiązanie i jest szansą na bogatsze życie.

- Konfliktami w relacjach małego człowieka z innymi oraz konfliktami w rodzinie, przynosząc niejednokrotnie twórcze i nieoczekiwane rozwiązania.

- Rozwojem organizacji które biorą udział w wychowywaniu dzieci (przedszkoli, szkół).

- Budowaniem satysfakcjonujących relacji między wychowawcami a dziećmi/uczniami.

- Konfliktami między dziećmi w przedszkolu i szkole, procesami grupowymi w klasach, bullingiem, problemami z używkami, zbuntowaniem, zaburzeniami zachowania.

- A także lękami, snami, doświadczeniami i symptomami cielesnymi, doświadczeniami diagnozowanymi jako zaburzenia (np. ADHD, dysleksja, zaburzenia odżywiania) i wieloma innymi.

Zabawa zorientowana na proces

Jest to forma zabawy z dzieckiem, w której psychoterapeutka wykorzystuje metod Psychologii Procesu, by pogłębiać doświadczenie dziecka i jego świadomość na temat tego czego doświadcza. Metoda ta – podobnie jak Psychologia Procesu w pracy z dorosłymi – jest zupełnie niedyrektywna. Terapeutka podąża za dzieckiem zauważąjąc momenty, w których zachowania dziecka, jego uczucia, reakcje lub potrzeby są niedopełnione, nie w pełni wyrażone i przeżyte. W tych momentach w kreatywny sposób znajduje sposoby, by dziecko mogło dopełnić swoje doświadczenie, uczucie lub reakcje.

Przynosi to dziecku zazwyczaj uczucie satysfakcji, zadowolenia z siebie, odnalezienia się, wzmocnienia poczucia pewności siebie i akceptacji własnej osoby. Uczucia te są efektem skontaktowania się dziecka z jakąś ważną częścią siebie samego, do której do tej pory nie miało dostępu lub nie znało wzorca jej wyrażania. Mimo, że efekty tego rodzaju pracy bywają głębokie, jej froma jest lekka, a podejście terapeutki w pełne szacunku do granic i potrzeb dziecka.

Metodę tą z powodzeniem można stosować w pracy
z dziećmi od 0 do ok. 9 roku życia.

Głęboka demokracja

Ideą leżąca u podłoża Pscyhologii Procesu jest Głęboka Demokracja. Termin ten został ukuty przez Arnolda Mindella w 1988 roku. Inaczej niż ‚klasyczna’ demokracja, która oznacza rządy większości, Głęboka Demokracja to koncepcja według której, wszystkie głosy i postawy są ważne, a informacje przez nie wnoszone niezbędne, by zrozumieć całość procesów zachodzących w rodzinie, grupie lub organizacji (np. przedszkolu lub szkole). Głęboka Demokracja to podejście, które bierze pod uwagę głosy zajmujące centralną pozycję jak i te marginalizowane. Podejście takie buduje szacunek do różnorodności i otwartość w stosunku do osób czy zachowań oddmiennych niż nasze własne.

Idea Głębokiej Demokracji w pracy z rodziną (lub organizacją taką jak przedszkole czy szkoła) sugeruje, by z szacunkiem i otwartością podejść do różnych zachowań dziecięcych i z równie dużą otwartością potraktować reakcje i uczucia każdego członka rodziny (organizacji).

Prowadzi to do budowania głębszych i bliższych relacji w rodzinie i poczucia większego wzajemnego zrozumienia i zaangażowania w życie rodzinne. Co jest równie istotne członkowie rodziny (lub organizacji), jak również rodzina jako całość ma szansę wciąż się rozwijać, przemieńać, jest bardziej elastyczna, mniej podatna na kryzysowe sytuacje, a jeżeli już się przydażą, dużo łatwiej z nich wychodzi bogatsza o nowe doświadczenia.

Głęboka demokracja odnosi nie tylko do grup i organizacji ale również do wewnętrznej psychologii pojedynczej osoby. W tym ostatnim przypadku oznacza ono poważne potraktowanie również uczuć, myśli, czy zdarzeń, które ‚normalnie’ uznane byłyby za nieistotne. Takie podejście może przynieść nieoczekiwane rozwiązania wewnętrznych konfliktów.

Psychologia Procesu w pracy z rodzicami i rodzinami

Nie wierzymy w ścisłe, narzucone z góry reguły wychowawcze. Otwartość na dorosłego i dziecko i na to co się między nimi wydarza to jedyna zasada, którą się kierujemy. Dlatego na warsztatach będziesz miał/miała okazję odkryć i docenić swój unikalny styl bycia rodzicem/wychowawcą oraz niepowtarzalną atmosferę i styl bycia swojej rodziny (grupy przedszkolnej, klasy szkolnej).

Psychologia Procesu – filozofia, metoda psychoterapii i pracy z problemami społecznymi

Psychologia Procesu jako filozofia czerpie z psychologii C.G. Junga, ze wschodniego – szczególnie taoistycznego sposobu myślenia, inspirowana jest wnioskami płynącymi z odkryć współczesnej fizyki. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje…

Jako metoda psychoterapeutyczna wykorzystuje elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii poznawczej, systemowych, teorii komunikacji. Pomaga borykać się z problemami dnia codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, konfliktami w rodzinach i organizacjach, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości. Jednocześnie oferuje metody pracy ze snami, twórczością i kreatywnością, wykraczania poza to co znane – inspiruje, pomaga w poszukiwaniach, wydeptywaniu własnej ścieżki rozwoju…

Jako metoda pracy z problemami społecznymi - teoria psychologii procesu bada zjawiska społeczne. Zajmuje się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji i firm. Podejmuje zagadnienia związane z przywództwem, zarządzaniem, komunikacją interpersonalną oraz komunikacją pomiędzy grupami, mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, problemem większości – mniejszości społecznej, marginalizacji grup społecznych, hierarchii i rangi, przywilejów etc…

Więcej informacji na temat tej metody, jej twórców i literatury można znaleźć na stronach Ośrodka „ZaProgiem” oraz Instytutu Psychologii Procesu.